Aktivity MŠ

 
 
V naší mateřské škole probíhá logopedická prevence denně a prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem.
Nejde o diagnostiku ani o nápravu hlásek v řeči dítěte.
 
 
motorika mluvidel (hravou formou)
dechová cvičení
řečnická cvičení – tvoření příběhů
rozhovory, rytmizace
sluchové a dechové hry, podpora dětské iniciativy ve vyjadřování
 
Každé dítě se však vyvíjí jinak a některé potřebuje větší individuální péči. S ním a dalšími pracují logopedické asistentky s dlouholetou praxí. 
V současné době jsou v mateřské škole dvě - p.učitelka Vlasta a p.učitelka Mirka, které s dětmi pravidelně pracují. Zařazují různá mluvní cvičení, která musí být zábavná a nápaditá. Děti se na logopedická cvičení těší, protože jsou doplněna o pohybovou část, básničky a rytmizaci.
 
Logopedická prevence je zaměřena na rozvoj celé osobnosti dítěte a nemůže se tudíž chápat jako náprava nesprávné výslovnosti, kterou na doporučení zajišťuje klinický logoped.

V naší mateřské škole probíhá logopedická prevence denně a prolíná se celým výchovně vzdělávacím procesem.

Nejde o diagnostiku ani o nápravu hlásek v řeči dítěte.

Každé dítě se však vyvíjí jinak a některé potřebuje větší individuální péči. Zařazují se různá mluvní cvičení, která musí být zábavná a nápaditá. Děti se na logopedická cvičení těší, protože jsou doplněna o pohybovou část, básničky a rytmizaci.

Logopedická prevence je zaměřena na rozvoj celé osobnosti dítěte a nemůže se tudíž chápat jako náprava nesprávné výslovnosti, kterou na doporučení zajišťuje klinický logoped.

V mateřské škole se procvičuje:

 • motorika mluvidel (hravou formou)
 • dechová cvičení
 • artikulační cvičení 
 • rozhovory, rytmizace
 • sluchové a dechové hry, podpora dětské iniciativy ve vyjadřování
 
Maxík - Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
                               Akreditováno MŠMT ČR – č.j. 32 809/2010-25-778 
 
Maxík je stimulační program pro děti od pěti let a pro děti s odloženou školní docházkou, které se připravují na vstup do školy.
Cílem těchto stimulačních cvičení není redukce projevů, ale změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon.
 
Během 15 – 30 týdnů se společně s dětmi věnujeme činnostem, které jsou zaměřeny na:
 
1. Nácvik nových pohybových stereotypů – správné sezení, správné dýchání, úchop tužky
2. Rozvoj komunikačních dovedností – správná výslovnost a tvoření vět, porozumění obsahu slyšeného – co, kdy, kde, jak … má dítě udělat …
3. Posilování dílčích funkcí v oblastech:
 
oblast zraková
• zrakové rozlišování
• zraková paměť
• vizuomotorika – příjem, zpracování, uložení a znovu vybavení informací
 
oblast sluchová
• rozvoj sluchového vnímání
• sluchové rozlišování
• sluchová paměť
• audiomotorika 
 
oblast prostorové orientace – orientace v prostoru
 
oblast idermodality – schopnost přepínat mezi různými způsoby smyslového vnímání
 
oblast seriality – řazení běžných opakujících se činností – režim dne …
 
4. Grafomotorické dovednosti – správný úchop tužky
5. Koncentrace pozornosti – od zadání až ke splnění úkolu
 
Program Maxík je koncipován tak, aby byly všechny složky (motorická, grafomotorická a percepční) posilovány rovnoměrně. 
 
Paní učitelka Pavla Zemanová je pro tento program odborně proškolena.
 

 

Angličtina pro děti

 
Angličtina s WATTSENGLISH umožňuje dětem seznámit se s angličtinou velmi podobným způsobem, jakým vnímaly svůj mateřský jazyk. 
 
 • Vytváří přirozené bilingvní prostředí a vyučuje nenásilně.
 • maximálně motivační metoda
 • vysoce efektivní metoda výuky angličtiny
 • respektuje 4 fáze učení -1)  slyším, vidím, chci to říct; 2) opakuji a automatizuji; 3) reaguji; 4) mluvím
 • využívá unikátní výukové materiály
 • děti se učí jazyk (ne pouze slovíčka)
 

Metodicky vyškolená paní učitelka mateřské školy vyučuje děti přímo ve třídě MŠ.  Děti tak nejsou vytrženy ze svého přirozeného prostředí a nemají problémy s adaptací či případnou stydlivostí. Učitelka s dětmi během pětadvacetiminutových bloků hraje hry, opakuje říkanky, zpívá, což jsou všechno aktivity, při kterých děti angličtinu vnímají jako přirozený komunikační prostředek. Děti se navzájem motivují, baví je společná hra, cítí se bezpečně a jistě, neboť jsou stále ve svém prostředí a se svojí paní učitelkou. Děti nejdříve na angličtinu reagují neverbálně (většinou pohybem), záhy však angličtinu samy aktivně začínají při hrách používat.

Učitelka MŠ  je metodicky školena a vedena hlavním metodikem a zakladatelem školy Stevem Wattsem. Celá koncepce vychází z ucelené metodiky akreditované MŠMT. Více se o metodice seznamování s angličtinou u předškolních dětí dozvíte na www.wattsenglish.cz.