Roční plán VP

11.10.2015 08:17

Koncepce výchovného poradenství pro školní rok 2015/2016

Základní škola a Mateřská škola Jestřebí

1) Základní legislativní rámec výchovného poradenství

    Podle § 21 odst.1 písm. f) a odst.2 zák. č.  561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  mají žáci a jejich zákonní zástupci právo na poradenskou pomoc školy nejen v oblasti vzdělávání, ale i v oblasti prevence nežádoucího chování.

    Obsah a organizaci poradenské pomoci specifikuje prováděcí předpis k tomuto zákonu vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

    Vyhláška č. 73/2005 Sb. se zabývá vzděláváním dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

2) Postavení výchovného poradce

     Výchovný poradce se zaměřuje zejména na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně integrace mimořádně  nadaných žáků a věnuje se problematice profesního poradenství. Je podřízen řediteli školy, který svou pravomoc může delegovat na jiného pracovníka, zpravidla zástupce ředitele školy.

3) Náplň práce výchovného poradce

    Poradenská a konzultační činnost (vede evidenci žáků se specifickými poruchami učení a chování, s příslušnými vyučujícími zpracovává individuální vzdělávací plány a kontroluje jejich plnění, v době svých konzultačních hodin je k dispozici vyučujícím a žákům, po domluvě také rodičům žáků...).

     Při práci se žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování poskytuje ostatním vyučujícím metodickou pomoc, event. spolupracuje při přípravě třídnických hodin, sleduje změny právních předpisů týkajících se dané problematiky a informuje ostatní vyučující.

   Účastní se akcí, školení a seminářů organizovaných pro výchovné poradce, dle potřeby spolupracuje s dalšími orgány a organizacemi.

     Informuje žáky 9.třídy a jejich rodiče o možnostech dalšího vzdělávání, o dnech otevřených dveří na jednotlivých školách, učilištích apod.

      Spolupracuje v oblasti výchovných a preventivních akcí s příslušným pracovníkem školy.       

4) Časový plán výchovného poradce

září

- sestavení přehledu žáků s SPU a SPCH, spolupráce s třídními učiteli, informování žáků o práci výchovného poradce, konzultační hodiny, spolupráce při vypracování IVP,  kontrola platnosti vyšetření v PPP, případné zajištění rediagnostiky

říjen

- monitorování žáků sociálně znevýhodněných, monitorování sociálního klimatu v jednotlivých třídách,plán besed, přednášek a akcí pro žáky školy (ve spolupráci s metodikem prevence), pomoc při řešení výukových a výchovných problémů, spolupráce s PPP, OSPOD, příp. ÚP

listopad

- společně s žáky 9.třídy a TU návštěva Burzy škol v České Lípě (4.11., příp. 5.11.2015), na základě výsledků za 1. čtvrtletí se zaměřit na žáky, jejichž výsledky neodpovídají zvolenému oboru, řešit případné dlouhodobé absence a závažné kázeňské přestupky, individuální pohovory se žáky

(v případě potřeby rodiči) o budoucím studiu

prosinec

- poradenství a práce s žáky s SPU a SPCH, kontrola platnosti vyšetření v PPP, prezentace školy v rámci Dne otevřených dveří (?), konzultace s PPP

leden

- informace o způsobu vyplnění přihlášek na SŠ a SOU, termíny přihlášek, vyhodnocení IVP

za 1. pololetí z hlediska efektivnosti, návštěva Úřadu práce (9., event. také 8. ročník)

únor

- vyhodnocení klasifikace a docházky za 1.pololetí, případné individuální pohovory se žáky a rodiči, přihlášky na střední školy a učiliště, spolupráce s PPP, OSPOD, ÚP

březen

- přihlášky na střední školy a učiliště, motivace (ve spolupráci se všemi pedagogy) žáků vyšších ročníků k výběru povolání, k dalšímu studiu, ve spolupráci s metodikem prevence organizace besed a přednášek

duben

- na základě výsledků pedagogické rady (3. čtvrtletí) společně s TU a rodiči hledat způsoby a možnosti případné nápravy, kontrola platnosti vyšetření integrovaných žáků, případné nové návrhy na vyšetření

květen

- poradenství zaměřit zejména na žáky 9. a 8.ročníku, evidence výsledků přijímacího řízení, s TU konzultace výsledků rediagnostiky, konzultace s PPP a směrování další spolupráce

červen

- vyhodnocení výsledků pedagogické rady (klasifikace 2. pololetí), vyhodnocení výsledků a efektivnosti IVP, vyhodnocení realizovaných akcí a celkové vyhodnocení časového plánu VP

Průběžně

- věnovat individuální péči žákům, využívat konzultační hodiny s možností domluvy jiného termínu, spolupracovat s vedením školy, rodiči, PPP, OSPOD, zajistit osobní návštěvy pracovníků PPP a OSPOD ve škole (konzultace, spolupráce, supervize), přednášky, besedy a další akce budou zařazovány průběžně

 

PaedDr.  Lubomír Kašpar